Op zoek naar onze impact

januari 23, 2017 by

Ik schreef al eens eerder in deze blog van september 2016 dat Vebego graag een positieve bijdrage wil leveren aan onze samenleving. Of anders gezegd, maatschappelijke impact wil hebben. Een ambitieuze doelstelling die ook veel vragen oproept. Welke impact wil je hebben en hoe maak je die meetbaar? Want het roepen is een ding, het aantonen is wat anders. In diezelfde blog heb ik ook de Social Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties geïntroduceerd als de richting die wij op gaan met Vebego.

Het is nu januari en we zijn gelukkig weer een stukje dichterbij naar waar we naar toe willen. We hebben namelijk een keuze gemaakt welke doelen wij als Vebego omarmen. Deze keuze is gemaakt op basis van een onderzoek dat uitgevoerd is met hulp van de Erasmus Universiteit. Hun bevindingen bevestigen de keuze voor de volgende twee doelen van de Verenigde Naties die ook perfect passen bij onze nieuwe missie, het vitaliseren van werk en zorg:

#3 Geluk, gezondheid en vitaliteit en #8 Eerlijk werk en economische groei. Dit doen wij met #17: Samenwerking met de juiste partners.

c0005413

Alle Vebego-bedrijven gaan zich hiervoor inzetten. Omdat de dienstverlening van Vebego zo divers is, hebben we er ook nog vier doelen bij waar de bedrijven eventueel uit kunnen kiezen omdat die goed bij hun core business aansluiten. Het gaat hierbij om #4 kwalitatief onderwijs, #6 schoon water en hygiëne, #10 ongelijkheid verminderen en #12 duurzame productie en consumptie.

Nu deze keuzes gemaakt zijn, kunnen we verder met de volgende uitdaging; hoe gaan we ze invullen en hoe gaan we ze meten? En hoe kunnen we daar ervaring in op doen? Ik vind het heel mooi om te zien hoe deze duurzaamheidsdoelstellingen nu al omarmd worden door onze bedrijven. Er worden contacten gelegd met andere bedrijven die zich hier ook mee bezig houden en er worden open vragen over gesteld bij onze leveranciers. Belangrijk is het om nu de dialoog te blijven voeren met de werkvloer.

Onze bestaande initiatieven, zoals ons schuldhulpverleningsproject en de Top Academie, sluiten ook goed aan bij onze doelstellingen en hebben impact. Dit geeft aan dat het van nature in ons zit. Het is onze manier om tegengas te geven in de ratrace van lagere tarieven, slechtere arbeidsvoorwaarden, enzovoort. Want ik geloof erin dat goed doen en je rendement goed houden, hand in hand kunnen gaan. Ik verwacht dan ook mooie stappen te kunnen maken in 2017 en zal jullie hier zeker van op de hoogte houden.

We hebben er wel twee mooie filmpjes bij, waarin we kinderen van onze medewerkers uit laten leggen wat de twee hoofddoelen nu eigenlijk betekenen.

Bekijk hier de filmpjes over doel 3: Geluk, gezondheid en vitaliteit en over doel 8: Eerlijk werk en economische groei.

Financieel vitaal, voor iedereen

november 7, 2016 by

c0004602Misschien heb je al ergens een bericht erover gelezen; Vebego introduceert schuldhulpverlening voor haar medewerkers. Al in 2012 heeft het Nibud cijfers naar buiten gebracht over financiële problemen op de werkvloer en wat blijkt; ma
ar liefst 79% van de ondervraagde bedrijven heeft medewerkers in dienst waarbij deze problemen niet onbekend zijn. Met dit in ons achterhoofd zijn wij in 2014 een eigen onderzoek gestart om te inventariseren in hoeverre dit ook bij onze bedrijven leeft. En helaas moeten we concluderen dat het vraagstuk rondom schulden ook bij Vebego groot is. Ruim 6% van onze medewerkers blijkt problematische schulden te hebben en wordt geconfronteerd met een loonbeslag.

Het vervelende van schulden is dat er een groot taboe op rust en daardoor is het probleem anoniem en onzichtbaar. Terwijl de impact ervan op het leven van de medewerker enorm groot is. Het hebben van schulden is vaak een persoonlijk drama wat door die taboesfeer kan leiden tot persoonlijk en maatschappelijk isolement.

Dit alles was voor ons meer dan aanleiding om te kijken hoe we dit aan kunnen pakken bij de bedrijven van Vebego. Want die impact, die kunnen wij als werkgever wellicht positief omdraaien. Na een pilot van een jaar zijn we nu zo ver dat we een schuldhulpverleningstraject kunnen introduceren. Dit doen we samen met BudgetCoach Groep. Samen gaan wij aan de slag om die groep medewerkers van ons weer financieel vitaal te maken. Maar wel op een manier die bij ons past, waarbij we uitgaan van zelfredzaamheid. Het is dus niet zo dat de werkgever de schulden over gaat nemen. Wel zegt de werkgever dat er professionele hulp komt die de medewerker helpt weer grip op zijn financiën te krijgen. Het is een laagdrempelige aanpak, waarbij er goede terugkoppeling is naar medewerker en werkgever. De bereidheid van de medewerker om mee te werken aan dit traject is van essentieel belang om op de lange termijn succesvol te zijn. Zij worden gecoacht en het eindresultaat is dat zij zelfstandig hun eigen financiën goed kunnen beheren, ook in de toekomst. Want zo is de impact uiteindelijk het grootst.

Ook als werkgever levert dat veel op. Gemotiveerde medewerkers zorgen voor betere dienstverlening. En het ziekteverzuim onder deze medewerkers daalt met meer dan 20%. Zo heeft iedereen er baat bij!

De impact van Vebego

september 22, 2016 by

Aan het begin van dit jaar hebben we onze nieuwe missie ‘Vebego vitaliseert werk en zorg’ gelanceerd. Dit is nogal een belofte, want wat we hiermee zeggen is dat we impact willen realiseren in de maatschappij. Vebego vindt het als dienstverlener zeer belangrijk om betrokken en gemotiveerde medewerkers in dienst te hebben die dagelijks een goede dienstverlening realiseren. Wij willen daarom de beste werkgever in onze sector zijn en de best mogelijke arbeidsomstandigheden bieden. Ook voor mensen die moeilijk aan werk komen en weinig perspectief hebben. Door dit werk en het hebben van een baan groeien die mensen in hun eigenwaarde. En zij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de economie in Nederland.

Ik vind dit belangrijk. Feike Sijbesma (CEO DSM) zei eens: “Je kunt als bedrijf niet gelukkig zijn als de maatschappij waar je onderdeel van bent, niet gelukkig is”. Dat maakt veel indruk op mij en ik herken mij daar volledig in. Je wilt als bedrijf niet alleen maar geld en resources uit de maatschappij onttrekken, maar er ook toe bijdragen dat diezelfde maatschappij een stukje beter wordt. Daar heeft op de langere termijn iedereen voordeel bij.

We zijn ooit begonnen met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarna volgde Duurzaamheid. Hiermee wilden wij onze dienstverlening integraal verduurzamen. De volgende logische stap is de impact van die duurzaamheid in kaart te brengen en van doelen te voorzien. En dat zijn wij nu aan het onderzoeken, hoe wij de impact die we als Vebego realiseren in kaart kunnen brengen. Dat doen we in samenwerking met Karen Maas van het Impact Center Erasmus Universiteit en Lara Muller, van OnImpact. Wij zijn al concreet op weg met de methodiek Sustainable Development Goals (SDG). Dit is een bestaande methodiek die vastgesteld is door de Verenigde Naties in 2015 waaraan iedereen kan bijdragen; bedrijven, instellingen, maar ook jij als persoon. Er zijn maar liefst 17 thema’s en 169 doelen, dus aan ons nu de taak om vast te leggen waar wij ons op gaan richten.

Een van de thema’s waar we al jaren actief mee aan de slag zijn ligt op het gebied van toetreding tot de arbeidsmarkt. Werk is belangrijk voor iedereen. Niet alleen voor het salaris maar ook voor sociale contacten, toekomstperspectief, een gevoel van eigenwaarde, structuur en regelmaat in je leven etc. Dit willen wij realiseren door mensen goed werk in de facilitaire dienstverlening en de zorg te bieden. Onze missie: “Vebego vitaliseert werk en zorg” sluit daar ook helemaal bij aan.

Ik hoop dat we door middel van de methodiek van SDG meer inzicht krijgen in de maatschappelijke impact die we hebben. Dat we daarmee onze impact kunnen verbeteren en optimaliseren. En dat deze manier van denken over impact een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering wordt. Ben je benieuwd hoe ons dat vergaat? Volg dan onze serie Impact Radio, er zijn al vier afleveringen.

  1. Impact van Vebego
  2. Waar maakt jouw organisatie nou echt verschil
  3. Stakeholderdialoog bepaalt jouw doelen
  4. Bedrijven moeten meer op scholen gaan lijken

Een zorg minder

juli 7, 2016 by

8 kopieIets wat mij en veel collega’s van andere zorgorganisaties bezig houdt zijn aanbestedingen. In de thuiszorg is dat een relatief nieuw fenomeen waar zowel de gemeentelijke opdrachtgevers als de zorgorganisaties nog erg aan moeten wennen. Ik zie het bij onze zorgorganisaties; er wordt veel tijd en energie gestoken in offertes om opdrachten en werkgelegenheid voor je medewerkers zeker te stellen. En die energie wordt er door de inkopende kant ook in gestoken. Met name het aanbestedingsbeleid bij gemeenten voor de WMO bezorgt ons jaarlijks(!)  de vraag of we de opdracht wel of niet behouden.

Naast het feit dat we ons beter met zorgverlening aan de patiënten bezig kunnen houden dan alles weer op papier te moeten zetten, heeft dit aanbestedingsbeleid ook consequenties voor het werk voor onze medewerkers. Er is geen overgang van medewerkers als je een opdracht verliest. Dit leidt dan tot grote ontslagen en een grote angst om medewerkers nog in vaste dienst te nemen. Dit staat haaks op een lange termijnvisie. De overheid koopt hoofdzakelijk in op prijs , en creëert door haar gedrag een grote onzekerheid bij zorgverleners en medewerkers.

De overheid is heel bepalend in hun rol, specifiek voor zorginstellingen. Door hun aanbestedingsbeleid voor de WMO hebben veel zorgverleners het heel moeilijk. Tekenend is dat de grootste partij TSN onlangs failliet werd verklaard. Dit is een slecht signaal en  geeft voor mij wel een noodzaak aan voor verandering in de markt. Goed dat er een “code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning” is ontwikkeld om deze trend een halt toe te roepen.

Mijn advies aan de overheid is dan ook om de jaarlijkse aanbesteding los te laten en af te stappen van beoordeling op het laagste tarief . Vraag in een uitvraag eens om de beste oplossing. Vraag door over de uitvoering. Gun een aanbesteding op waarde, ofwel Best Value Procurement. Zo bied je zorgpartijen de kans om met behulp van innovaties een betere kwaliteit te leveren tegen, uiteindelijk, lagere kosten. Yask heeft hier voor de zakelijke dienstverlening een mooie whitepaper over geschreven.

Door niet meer jaarlijks aan te besteden maar vijfjaarlijks (met tussentijdse evaluaties) wordt ook de cliënt-zorgverleners relatie op basis van continuïteit geborgd. Dit beperkt weer de risico’s voor de zorgaanbieders en zorgt wel voor blijvend werk voor iedereen. En dat geeft mij, onze zorgorganisaties, onze medewerkers en de cliënten uiteindelijk weer een zorg minder.

Meer arbeidsgehandicapten bij de overheid, goed idee of niet?

mei 4, 2016 by

20160504-BalanzOnlangs las ik dit berichtje waarin Jette Klijnsma aangeeft dat er bij overheden meer arbeidsgehandicapten in dienst moeten worden genomen. Ik moest meteen denken aan haar standpunt rondom de schoonmakers van het Rijk; dat ‘mensen in dienst moeten want dat is het beste voor de medewerkers’.

Een statement waar bij ons de gemoederen wel vol van waren, gezien de grote impact voor de schoonmaakbranche en de impliciete beschuldiging aan talloze bedrijven die werk in aanneming uitvoeren voor het Rijk.

Buiten de schoonmaak zie je toch bij overheden wel veelal dat ondersteunende diensten (catering, groen, beveiliging etc.) uitbesteed worden aan professionele partijen. Het gevolg daarvan is dat overheden zelf weinig laaggeschoolde  functies hebben die juist prima geschikt zijn voor medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid heeft immers vooral hoogopgeleiden in dienst en in deze categorie is het heel lastig om medewerkers te vinden met een afstand tot de arbeidsmarkt die in aanmerking komen voor het Doelgroepenregister. Door het uitbesteden van ondersteunende diensten zie je ook hele mooie samenwerkingsverbanden ontstaan tussen overheden en gespecialiseerde bedrijven die met deze groep mensen werken. Ik zou ook zeker niet pleiten voor volledige inbesteding om hier een quotum te halen, want dat kost aantoonbaar meer belastinggeld.

Nee, laat de professionele partijen, zoals Balanz Facilitair dit maar uitvoeren. Want daar liggen ook meteen meer doorgroei kansen voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt én de medewerkers worden beter begeleid. Laat deze medewerkers dan ook meetellen in het quotum van de overheden. Als overheden hun selectiecriteria goed aan laten sluiten bij de werkelijkheid van het aanbesteden, ontstaan er veel meer kansen op passend werk voor iedereen bij nette werkgevers.

Anders lijkt het net of we zeggen dat alle arbeidsgehandicapten geen kansen hebben.

Participatiesamenleving

maart 31, 2016 by

C0002209Karolien Niederer beschreef in haar blog een toekomstbeeld van wonen in stedelijke omgevingen. De vraag of we al dan niet terug moeten naar een ‘Philips’- of ‘Batadorp’ is iets wat ik als werkgever niet een twee drie voor me zie. Dat komt vooral omdat mensen in deze tijd zelf het heft in handen willen nemen en zich niet zo maar in een dorp laten zetten. Waar mensen over het algemeen wel behoefte aan hebben, zijn een zekere regelmaat en sociale contacten in het leven. Iedereen wil ergens bij horen en werk is daarbij belangrijk. In die zin voel ik als werkgever een verantwoordelijkheid voor onze medewerkers die noodzakelijk en nuttig werk uitvoeren en soms van meerdere banen moeten leven. Wij maken ons dan ook hard om dat zo goed mogelijk te faciliteren.

Wat ik ook signaleer is de veranderende rol van de overheid. Je ziet steeds meer taken van de centrale overheid verschuiven naar de gemeenten, of naar de mensen zelf. Daar zie ik wel degelijk een rol voor Vebego en wel op twee verschillende fronten:

Participatie in de samenleving

Dit doen we al wat langer door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Inmiddels werken ruim 5.000 mensen in de schoonmaak en in de groenvoorziening. En lopen er meerdere initiatieven met onder andere UWV en Top Academie om mensen, die langer een uitkering hebben of jongeren waarvan hun kansen om toe te treden tot de arbeidsmarkt niet heel groot zijn, te helpen.

Zorg

Met name via wijkverpleging en thuishulpen is het mogelijk de participatie samenleving daadwerkelijk inhoud te geven. Door onze overname van Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG) kunnen wij verkennen hoe dat nu in de praktijk zou kunnen werken. Een wijkverpleegster komt immers achter die voordeur en weet wat er speelt, welke behoeften er zijn en kan mensen met elkaar verbinden. Ondersteund door het wijkplatform Elise onderzoeken we of het ons lukt om die verbinding in de praktijk tot stand te brengen. Wat we daarvan tot nu toe hebben geleerd is dat een tool of app alleen niet genoeg is. Je moet het echt in de wijk zelf organiseren. Met Elise sluiten wij aan bij de ontwikkeling om diensten met mensen voor mensen op wijkniveau vorm te geven. Zo ben je niet afhankelijk van een centrale overheid.

Het zou natuurlijk wel heel mooi zijn als we samen met de bestuurders in stedelijke gebieden kunnen investeren in deze ontwikkeling en zo de participatie samenleving daadwerkelijk inhoud kunnen gaan geven.

Nachtje mee met treinschoonmakers

maart 3, 2016 by

Onlangs heb ik een nacht mee mogen lopen met onze schoonmakers van Hago Rail Services op de treinen in Groningen en Zwolle. Leuk was ook dat opdrachtgever NS met een team meedeed. Ik moet zeggen dat het een ervaring op zich is om ’s avonds bij matige vorst en met verkleumde voeten een keer mee te helpen op een object en al helemaal als dat object een trein is. Je kunt het schoonmaken van treinen zien als een soort fitness, dus petje af voor alle collega’s die dit werk doen. Het legen van de vuilnisbakken kost namelijk best veel moeite, het zijn zware bewegingen en de plaats waar ze hangen is per trein verschillend. Je merkte dat instructies om ergonomisch te bewegen hier heel relevant zijn.

Wat me ook opviel was dat er ontzettend veel zand in de treinen lag. Het was koud buiten en omwille van het materiaal wordt er op de perrons niet met zout gestrooid, maar met zand. Dat loopt iedereen naar binnen. Zand is zwaar om te vegen, dus om in de reguliere tijd de hele trein schoon te krijgen is een hele uitdaging.

Waar ik echt van genoten heb, zijn de bijzondere verhalen die je op de werkvloer te horen krijgt. Over operationele dingen zoals diverse (logistieke) planningen die langs elkaar heen gaan. Naast de uitdaging om treinen op tijd te laten rijden, is er tijd nodig voor technisch onderhoud, schoonmaak van de buitenkant in de wasstraat, schoonmaak van het interieur en daarnaast nog tijd om te rangeren. Dat gebeurt allemaal in een paar uur in de nacht. Daarvoor is een goed samenspel nodig tussen de NS en Hago Rail Services. Anders krijg je bijvoorbeeld situaties waarbij de machinist er al met de trein vandoor gaat, terwijl de schoonmakers er nog inzitten. Die trokken vervolgens van schrik aan de noodrem!

Ondanks deze spannende verhalen zie ik dat de relatie tussen NS en Hago Rail Services heel erg open is. Ze hebben samen de intentie om vast te houden aan de oorspronkelijke planning en proberen dit soort planningsperikelen samen op te lossen. Die samenwerking zorgt voor progressie, we hebben dan ook een gezamenlijk belang. Die openheid om met elkaar de dialoog aan te gaan, werpt zijn vruchten af. En wat betreft de medewerkers van Hago Rail Services? Ik was onder de indruk van hun enthousiasme. Ik zwaaide weliswaar af om 1:30 uur op station Zwolle, zij gingen nog vrolijk door tot 5:00 uur. Wat mij betreft is Hago Rail Services een levend voorbeeld van wat Vebego bedoelt met haar missie Vebego vitaliseert werk en zorg.

Een nieuw jaar, een nieuwe visie en missie

januari 21, 2016 by

Op 8 januari hadden wij de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van Vebego. Een avond waar Steph en ik iedereen persoonlijk een goed nieuwjaar kunnen wensen en waar we een podium hebben om onze plannen voor komend jaar aan de collega’s uit alle bedrijven mee kunnen geven. Dit jaar was best een spannende. Onze strategie Close to You 2016 loopt ten einde, dus dit was het moment om onze nieuwe richting te kunnen vertellen. We blikken dit keer verder vooruit dan ooit: tot aan 2025.

vitaliseren blauwIn 2014 zijn wij begonnen aan dit avontuur; een reis langs allerlei ingrediënten voor een nieuwe visie en missie voor Vebego. Steph en ik hebben vooral gezocht naar antwoord op vragen als ‘waar word je nou warm van? Wat is de kapstok van Vebego voor de toekomst? Wat betekent Vebego voor klanten en medewerkers?’

Onze visie is ons beeld van de toekomst. Wij zien een turbulente wereld met een aantal grote verschuivingen die voor ons belangrijk zijn. Maar wij denken ook dat als wij goed inspelen op deze verschuivingen, ze ook goed voor ons en onze omgeving uit kunnen pakken. Zolang we ons steeds bewust zijn dat wij onderdeel uitmaken van die omgeving en dat iedere positieve bijdrage die wij er aan leveren impact heeft.

Visie: ‘Een turbulente onvoorspelbare toekomst vraagt om aanpassingsvermogen. Ons Family Statement is ons normen en waardenkader van waaruit wij handelen’

We gaan op zoek naar mogelijkheden om meer betekenis toe te voegen aan onze klanten om die relatie duurzamer te maken. Een mooie spin off daarvan is dat we het werk leuker kunnen maken voor onze eigen mensen. De ZORG is een markt vóór mensen en deze is enorm in beweging. We doen daar tegenwoordig hele andere dingen dan vijf jaar geleden; denk aan medicatie toedienen, steunkousen aantrekken, spuiten zetten en meer verpleegkundige dingen. Daar liggen kansen om meer taken toe te voegen en onze mensen verder op te leiden.

Waar we ook druk mee bezig zijn is met WERK. Werk in de breedste zin van het woord; niet alleen voor de 40.000 mensen die we in dienst hebben, maar ook voor de arbeidsmarkt in totaal. Waarin we iedereen mee willen laten doen. Maar werk is voor ons ook alles faciliteren wat er in en rondom werkplekken gebeurt. Kijk maar naar een concept als Tribes. Werk gaat om de plaats waar we werken en om de mens.

Wat we graag willen zijn meer dagtaken, leukere en grotere jobs. We moeten er alleen wel de juiste opdrachtgevers bij weten te vinden. We zien dat zo’n dagschoonmaak een enorme impact kan hebben. De vraag is alleen; hoe brengen we impact op onze medewerkers, impact bij onze klanten en impact op de maatschappij op een goede manier samen? Hoe krijgen we dit van de grond? We zijn daarom ook realistisch, we beseffen dat dit soort trajecten tijd kosten. Dat is ook de reden dat we nu verder kijken dan dat we voorgaande keren met onze strategie gedaan hebben. Het is een lange termijn visie.

Impact is wat we nastreven. We willen dat we straks met z’n allen nadenken over de impact die een actie van ons heeft. Dat kan klein, bijvoorbeeld de dingen die we doen met de Vebego Foundation, maar ook groter; denk aan de 6000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die wij nu al aan het werk helpen. De uitkomst moet wel zijn dat we er allemaal een beetje beter van worden, zodat we als Vebego toekomst bestendig blijven. Vitaliseren noemen wij dat. Vitaal voor mensen, voor werk, voor klanten en voor processen. Want hoeveel mensen vinden bij ons hun eerste baan? Of stromen door naar een leidinggevende functie. Krijgen de kans om op hun werk de Nederlandse taal te leren?

Daarmee komen we uit op onze missie: Vebego vitaliseert werk en zorg.

Het komende jaar kun je verhalen verwachten die illustreren wat wij onder Vebego vitaliseert werk en zorg verstaan. Ik wens iedereen alvast een vitaal 2016!

Waarom Vebego als partner van het Rode Kruis de actie Serious Request steunt

december 22, 2015 by

Vrijdag 18 december betreden de DJ’s het Glazen Huis in Heerlen. Vebego steunt, als partner van het Rode Kruis, graag Serious Request. Het plaatje klopt helemaal; de plek, het doel en het ‘samen doen’. Heerlen is natuurlijk daar waar het voor Vebego allemaal begon. Mijn vader startte er 72 jaar geleden met een handkar en twee glazenwassers. Als jonge jongen midden in een oorlog.

Ook vandaag zijn er jongeren in oorlogsgebieden. Die graag een opleiding willen volgen en een kans om iets van hun leven te maken, willen oppakken. Oorlog lijkt ver weg maar door de toestroom van vluchtelingen komt het oorlogsverhaal ineens heel dichtbij. Fijn dat Serious Request de jongeren in oorlogsgebieden wil steunen.

Maar zo’n goed doel brengt ons nog meer; ik vind het prachtig om te zien wat voor verbinding het brengt bij onze bedrijven. Collega’s die samen een actie opstarten. Het geeft enorm veel energie en daar draag ik graag een steentje aan bij. Zo hebben we met veel plezier het terrein van ons kantoor in Voerendaal ter beschikking gesteld voor een kerstmarkt. Kleine moeite, groot resultaat. Want met ruim 600 bezoekers op een stormachtige zondag mogen we terugkijken op een geslaagde dag. Leuk ook om te zien wat we met de inzet van iedereen hebben bereikt. Het bedrag mag ik niet verklappen maar is indrukwekkend.

Serious Request was ook een goede aanleiding om mijn eigen zolder en garage eens goed op te ruimen. Alles wat ik niet nodig had maar waar een ander wellicht meer aan had is door collega’s verkocht op een rommelmarkt. En zo zijn er veel meer mooie initiatieven, van kloppende hartjes, polsbandjes tot concerten.

De laatste week wordt er nog volop gas gegeven. Zo opent het Vebego pop-up huis haar deuren waar gasten kunnen genieten van gastvrijheid en samenzijn en waarvan de opbrengst ook naar Serious Request gaat. Wij vieren er in ieder geval ons kerstfeest met alle collega’s. Fijne feestdagen!

 

SWITCH, Samen Werken aan IT & Change

december 2, 2015 by

Vebego is eigenlijk een grote groep van ondernemende bedrijven met een grote mate van ondernemerschap en zelfstandigheid. Dat heeft grote voordelen in de markt. Maar ook enkele nadelen zoals een grote diversiteit aan ICT-systemen, binnen Vebego. Sommige met het einde van hun levenscyclus in zicht. Daarbij zien we de afgelopen jaren een sterke toename van wet- en regelgeving. Denk aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Steeds meer moet vastgelegd worden in een personeel- en loonadministratie, maar ook rondom privacywetgeving zijn veel regels en vereist dit een bepaalde registratie. Daarnaast zijn er grote kansen die moderne ICT-systemen bieden. Om onze medewerkers adequaat te informeren, afspraken en handelingen direct bij de bron vast te leggen, slim gebruik te maken van gegevens enzovoorts. Dit kan direct tussen medewerkers, klanten en bedrijven. Maar om deze kansen te benutten en te voldoen aan de strengere normen is er goede ondersteuning nodig. Helaas zijn oudere ICT-systemen daarvoor meestal niet geschikt. Maar alles upgraden vraagt nogal wat. Niet alleen financieel, maar ook van onze mensen. Je probeert zo’n ingrijpende wijziging uit te stellen, maar er komt een moment dat dat niet meer verantwoord is. Dat je kansen moet laten schieten, omdat je systemen het niet aankunnen en hierdoor je bedrijfsprocessen niet goed lopen.

Een aantal van onze bedrijven heeft besloten om gezamenlijk te zoeken naar een ICT-systeem als basis. Daarmee gaan zij vervolgens hun eigen systemen voor klanten en medewerkers verder bouwen. Dit ondersteunt hen om nog beter procesgericht te werken.

SWITCH was geboren: Samen Werken aan IT & Change. Op dit moment is de implementatie in volle gang. Dit is de kans om alle processen en werkwijzen nog eens tegen het licht te houden. En alle oude gegevens en systemen op te schonen. Dat geeft wel extra veel werk. Heel veel collega’s zijn druk in de weer om de overgang tot een succes te maken.

03-Header-ERP

De deelnemende bedrijven gaan een voor een over. En nu al hebben we een groot aantal wensen om daarna het systeem te optimaliseren. Er liggen dan ook al veel plannen klaar om een volgende stap te maken om de kansen te benutten die online kanalen bieden. Stap voor stap worden die het komende jaar zichtbaar.

Ik wens iedereen die op dit moment met SWITCH bezig is veel energie om het succesvol in te voeren.